Algemene voorwaarden

van verkoop en gebruik

      Artikel 1 - Definities

We noemen dit

- Site: de site https://www.gernetic.be en alle pagina's daarvan.
- Producten': alle producten (materieel) en diensten (immaterieel) die op de site kunnen worden gekocht of waarop men zich kan abonneren.
- Uitgever': de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de publicatie en inhoud van de site, zoals weergegeven in de wettelijke kennisgeving van de site.
- Gebruiker': de internetgebruiker die de site bezoekt en gebruikt.
- Klant': De internetgebruiker die een product of dienst op de site koopt.

Artikel 2 - Informatie vereist door de wet op het vertrouwen in de digitale economie en het doel van de site

Deze website wordt gepubliceerd door Distribution ACB sa.

Juridische informatie over de host en uitgever van de website, inclusief contactgegevens en eventuele vermogens- en registratiegegevens, is te vinden in de juridische kennisgeving van deze website.

Informatie over het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens (beleid en verklaring) vindt u in het Handvest persoonlijke gegevens van de site.

Deze website biedt online verkoop van schoonheidsverzorgingsproducten van GERnétic International.

De site is vrij toegankelijk voor alle internetgebruikers. De aankoop van een goed of dienst, het aanmaken van een ledenruimte, of meer in het algemeen het surfen op de site, impliceert de aanvaarding door de internetgebruiker van al deze algemene voorwaarden, die daarmee erkent er volledig van op de hoogte te zijn. Deze aanvaarding kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanvinken door de internetgebruiker van het vakje dat overeenkomt met de zin waarin deze algemene voorwaarden worden geaccepteerd, bijvoorbeeld "Ik bevestig dat ik alle algemene voorwaarden van de site heb gelezen en aanvaard". Het aankruisen van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de internetgebruiker.

Aanvaarding van deze voorwaarden houdt in dat de gebruiker de vereiste rechtsbevoegdheid heeft om dit te doen. Als de gebruiker minderjarig is of deze handelingsbekwaamheid niet heeft, verklaart hij dat hij toestemming heeft van een voogd, curator of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De internetgebruiker erkent de waarde van de automatische registratiesystemen van de uitgever van deze site als bewijs en doet, tenzij hij/zij het tegendeel kan bewijzen, afstand van het recht om deze te betwisten in geval van een geschil.

Artikel 3 - Kenmerken van de aangeboden producten en diensten

De aangeboden producten en diensten staan vermeld in de catalogus op de website. Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving die door de uitgever is opgesteld op basis van de beschrijvingen die door de leverancier zijn verstrekt. De foto's van de producten in de catalogus geven een getrouw beeld van de aangeboden producten en diensten, maar zijn niet contractueel in die zin dat ze geen perfecte gelijkenis met de fysieke producten kunnen garanderen. De klantendienst van deze site is bereikbaar per e-mail op het volgende adres: info@gernetic.be of per post op het adres vermeld in de wettelijke kennisgeving, in welk geval de uitgever zich ertoe verbindt binnen de 7 dagen te antwoorden. ACB Distribution biedt haar gebruikers en klanten ook een hotline om hun vragen te beantwoorden. De hotline is telefonisch bereikbaar op +32 (0)485 253 001 (gratis nummer).

Artikel 4 - Prijzen

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in de catalogus in euro's, inclusief alle belastingen en inclusief de btw die van toepassing is op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst.
Distribution ACB behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het btw-tarief door te berekenen in de prijs van producten of diensten. De uitgever behoudt zich ook het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijs in de catalogus op de dag van bestelling is echter de enige prijs die geldt voor de koper.

Artikel 5 - Ledenruimte

Gebruikers die geregistreerd zijn op de site (leden) hebben toegang tot de site door in te loggen met behulp van hun identificatiegegevens (e-mailadres gedefinieerd bij registratie en wachtwoord) of door gebruik te maken van systemen zoals verbindingsknoppen op sociale netwerken van derden. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het beschermen van het wachtwoord dat ze hebben gekozen. Ze worden aangemoedigd om complexe wachtwoorden te gebruiken. Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken. Dit wachtwoord garandeert de vertrouwelijkheid van de informatie in het gedeelte "mijn account" en het is de gebruiker dus verboden om deze informatie door te geven of door te geven aan derden. Als dit niet gebeurt, kan de redacteur van de site niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot de account van een gebruiker. De creatie van een persoonlijke ruimte is een essentiële voorwaarde voor elke bestelling of bijdrage van het lid op deze site. Hiertoe wordt het lid gevraagd om een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken. Het lid verbindt zich ertoe nauwkeurige informatie te verstrekken. De gegevens worden verzameld om een "ledenaccount" aan te maken. Met deze account kan het lid al zijn bestellingen op de site raadplegen. Als de gegevens in de rubriek ledenaccounts verdwijnen als gevolg van een technische storing of een geval van overmacht, kunnen de site en zijn uitgever niet aansprakelijk worden gesteld, aangezien deze informatie geen bewijskracht heeft, maar uitsluitend ter informatie dient. De pagina's met betrekking tot de ledenrekeningen kunnen vrij worden afgedrukt door de houder van de rekening in kwestie, maar vormen in geen geval een bewijs; ze dienen enkel ter informatie en zijn bedoeld om een efficiënt beheer van de bestellingen of bijdragen door het lid mogelijk te maken. De uitgever behoudt zich het exclusieve recht voor om het account te verwijderen van elk lid dat deze algemene voorwaarden heeft overtreden (in het bijzonder, maar zonder dat dit voorbeeld uitputtend is, wanneer het lid bewust onjuiste informatie heeft verstrekt bij het registreren en instellen van zijn persoonlijke ruimte) of elk account dat minstens een jaar inactief is geweest. Een dergelijke verwijdering vormt geen verlies voor het uitgesloten lid, dat hierdoor geen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Deze uitsluiting sluit niet uit dat de uitgever gerechtelijke stappen kan ondernemen tegen het lid, indien de feiten dit rechtvaardigen.

Artikel 6 - Vrijstelling van aansprakelijkheid van de uitgever in verband met de uitvoering van dit contract

Als de toegang tot de site onmogelijk is door technische problemen of problemen van andere aard, kan de gebruiker geen schadevergoeding eisen. De onbeschikbaarheid, zelfs langdurig en zonder beperking in de tijd, van een of meerdere producten kan geen nadeel vormen voor de internetgebruiker en kan in geen geval aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding door de site of zijn uitgever. De foto's en afbeeldingen van de producten op de site hebben geen contractueel karakter en de uitgever van deze site kan niet aansprakelijk worden gesteld als de kenmerken van de voorwerpen afwijken van de afbeeldingen op de site of als deze laatste foutief of onvolledig zijn.
De hyperlinks op deze site kunnen leiden naar andere internetsites en de uitgever van deze site kan niet aansprakelijk worden gesteld als de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wetgeving. De uitgever van deze site kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als het bezoek van de internetgebruiker aan een van deze sites hem schade berokkent.

Artikel 7 - Geografische gebruiksbeperkingen

Het gebruik van de diensten van de site is beperkt tot België en het Groothertogdom Luxemburg.

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot op deze site gepubliceerde items

Alle elementen van deze site zijn eigendom van de uitgever of van een door de uitgever geautoriseerde derde, of worden door de uitgever op de site gebruikt met toestemming van hun eigenaar. Elke kopie van de logo's, tekstuele, pictografische of video-inhoud, zonder dat deze lijst beperkend is, is ten strengste verboden en staat gelijk aan namaak. Elk lid dat zich schuldig maakt aan namaak kan op initiatief van de uitgever van deze site of zijn agent zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadeloosstelling en zonder dat deze verwijdering als schade kan worden aangemerkt, zijn account laten verwijderen, onverminderd eventuele gerechtelijke stappen die later tegen hem kunnen worden ondernomen.

Artikel 9 - Bijdrage van internetgebruikers aan de inhoud van de site

Internetgebruikers kunnen bijdragen aan de inhoud van deze site door commentaar te publiceren.
Bijdragers worden geïnformeerd dat de redacteur van de site, indien van toepassing vertegenwoordigd door de moderators, ervoor kan kiezen het artikel in kwestie te publiceren op de nieuwsbrieven van deze site en op de sites van al zijn partners, op voorwaarde dat de redacteur het pseudoniem van de auteur van de bijdrage vermeldt. De auteur doet dus afstand van zijn/haar rechten op de inhoud van de bijdragen, ten gunste van de redacteur van de site, voor elke verspreiding of elk gebruik, inclusief commercieel gebruik, op het internet, steeds met respect voor het auteurschap van de auteur.

Artikel 10 - Beperking van aansprakelijkheid

De uitgever van de site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de dienstverlening van de site of andere. De uitgever van de site is, met name in het online verkoopproces, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De uitgever van de website van Distributie ACB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het afgesloten contract als gevolg van een geval van overmacht. Wat de aangekochte producten betreft, kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving, schade of kosten die zouden kunnen voortvloeien uit onderhavig contract. De keuze en aankoop van een product of dienst vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant. De totale of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, met name als gevolg van incompatibiliteit van het materiaal, kan geen aanleiding geven tot enige compensatie, terugbetaling of betwisting van de verantwoordelijkheid van de uitgever, behalve in het geval van een bewezen verborgen gebrek, niet-conformiteit, gebrekkigheid of uitoefening van het herroepingsrecht indien van toepassing, dat wil zeggen als de klant geen professional is en het contract dat is gesloten om het goed of de dienst te verwerven herroeping toestaat, in overeenstemming met de artikelen van boek VI van het Wetboek van Economisch Recht. In geval van niet-levering van een bestelling of een deel van een bestelling, heeft de klant 60 dagen vanaf de geplande leveringsdatum om de bestelling automatisch te annuleren door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen. Na deze periode worden geen claims meer geaccepteerd. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat hij de site op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid gebruikt. De site biedt de gebruiker informatie op indicatieve basis, waarbij onvolkomenheden, fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden en andere ambivalenties kunnen voorkomen. Distributie ACB kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor :- alle directe of indirecte schade, met name winstderving, winstderving, verlies van klanten, verlies van gegevens, enz. die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de site of, integendeel, uit de onmogelijkheid om de site te gebruiken;- storingen, het niet beschikbaar zijn van toegang, onjuist gebruik, onjuiste configuratie van de computer van de gebruiker of het gebruik van een browser die niet algemeen door de gebruiker wordt gebruikt; - de inhoud van advertenties en andere links of externe bronnen waartoe de gebruiker toegang heeft vanaf de site.

Artikel 11 - Toegang tot de site

De uitgever van de site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de technische onbeschikbaarheid van de verbinding, ongeacht of deze te wijten is aan overmacht, onderhoud, actualisering of wijziging van de site, een interventie door de host, een interne of externe staking, een netwerkstoring, een stroomstoring of een verkeerde configuratie of een verkeerd gebruik van de computer van de gebruiker.

Artikel 12 - Een rekening sluiten

Het staat elke gebruiker vrij om zijn account op de site op te heffen. Om dit te doen, moet het lid een e-mail sturen naar de site waarin hij aangeeft dat hij zijn account wil verwijderen. Het zal niet mogelijk zijn om hun gegevens terug te halen.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bemiddeling

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Ze kunnen op elk moment gewijzigd worden door de uitgever van de site of zijn bevoegde vertegenwoordiger. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn deze die van kracht zijn op de dag van zijn bestelling of aansluiting op deze site. De uitgever verbindt zich er uiteraard toe om al zijn vorige algemene voorwaarden te bewaren en ze te bezorgen aan elke gebruiker die erom vraagt. Behoudens bepalingen van openbare orde, kunnen eventuele geschillen in verband met de uitvoering van deze algemene voorwaarden, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, worden voorgelegd aan de uitgever van de site voor een minnelijke schikking. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat verzoeken tot minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van een rechtsvordering niet opschorten. Tenzij de openbare orde anders bepaalt, is elke rechtsvordering met betrekking tot de uitvoering van dit contract onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied van het hof van beroep waaraan de zaak is voorgelegd. Consumentenbemiddeling In overeenstemming met boek XVI van het Wetboek van economisch recht biedt Distributie ACB haar particuliere klanten de Consumentenbemiddelingsdienst aan voor geschillen die niet minnelijk zijn opgelost, waarvan de details als volgt zijn: Service de Médiation pour le Consommateur- Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel- Tél : 02 702 52 20- Fax : 02 808 71 29- E-mail : contact@mediationconsommateur.be- Site : http://mediationconsommateur.beIl Bemiddeling is niet verplicht, maar wordt uitsluitend aangeboden als middel om geschillen op te lossen zonder tussenkomst van de rechtbank.

Artikel 14 - Gebruik van cookies

Een "cookie" maakt het mogelijk om de Gebruiker van een site te identificeren, zijn/haar raadpleging van de site te personaliseren en de weergave van de site te versnellen dankzij de registratie van een gegevensbestand op zijn/haar computer. De site kan "cookies" voornamelijk gebruiken om 1) navigatiestatistieken te verkrijgen om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren, en 2) toegang te verlenen tot de account van een lid en tot inhoud die niet toegankelijk is zonder in te loggen. De Gebruiker erkent op de hoogte te zijn van deze praktijk en geeft de uitgever van de site toestemming om deze te gebruiken. De uitgever verbindt zich ertoe de inhoud van deze "Cookies" nooit aan derden mee te delen, behalve in het geval van een wettelijke vordering. De gebruiker kan weigeren cookies te accepteren of zijn browser zo instellen dat hij wordt gewaarschuwd voordat hij cookies accepteert. Hiervoor moet de gebruiker zijn browser configureren:- Voor Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies- Voor Safari : https://support.apple.com/fr-fr/ht1677- Voor Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en&safe=on- Voor Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies- Voor Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Artikel 15 - Hoe een bestelling plaatsen en beschrijving van het aankoopproces

Het hieronder gedefinieerde "winkelmandje" is het immateriële object dat alle goederen of diensten groepeert die de gebruiker van de site heeft geselecteerd met het oog op aankoop, nadat hij op deze objecten heeft geklikt. Zodra de internetgebruiker van mening is dat hij alle artikelen die hij wenst te kopen heeft geselecteerd en aan zijn winkelmandje heeft toegevoegd, kan hij zijn bestelling valideren door naar zijn winkelmandje te gaan door op de daarvoor bestemde knop te klikken. Hij wordt dan doorgestuurd naar een overzichtspagina waar hij geïnformeerd wordt over het aantal en de kenmerken van de bestelde producten, evenals de prijs per eenheid. Als de internetgebruiker zijn bestelling wil valideren, moet hij het vakje betreffende de bekrachtiging van deze algemene verkoopvoorwaarden aanvinken en op de validatieknop klikken. De internetgebruiker wordt vervolgens doorgestuurd naar een pagina waar hij de velden van het bestelformulier moet invullen. De internetgebruiker wordt dan doorgestuurd naar een pagina waar hij de velden van het bestelformulier moet invullen. In dat geval moet hij een aantal persoonlijke gegevens over zichzelf opgeven, die nodig zijn om de bestelling correct te verwerken. Zodra de internetgebruiker het formulier heeft ingevuld, wordt hij uitgenodigd om te betalen met de betaalmethoden die worden vermeld in het gedeelte van deze algemene voorwaarden dat betrekking heeft op betalingen. Na enkele ogenblikken ontvangt de internetgebruiker een e-mail ter bevestiging van de bestelling, waarin de inhoud van de bestelling en de prijs worden vermeld. De verkochte producten en artikelen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, in overeenstemming met dit beding van eigendomsvoorbehoud.

Artikel 16 - Betalingsinformatie

Internetgebruikers kunnen op deze site bestellingen plaatsen en betalen met een creditcard (Visa, Mastercard), Paypal of Bancontact. Creditcardbetalingen worden uitgevoerd via beveiligde transacties van een online betalingsplatform. Deze site heeft geen toegang tot gegevens over het betaalmiddel van de gebruiker. De betaling gebeurt rechtstreeks aan de bank of de betalingsdienstaanbieder die de betaling van de klant ontvangt. In het geval van betaling per cheque of bankoverschrijving beginnen de levertijden zoals gedefinieerd in het onderstaande artikel pas te lopen vanaf de datum van daadwerkelijke ontvangst van de betaling door de verkoper, die hiervan op elke mogelijke manier het bewijs kan leveren. De beschikbaarheid van producten wordt aangegeven op de site, in de beschrijving van elk artikel.

Artikel 17 - Afleveren of ter beschikking stellen

De verzendkosten worden vóór betaling aan de klant meegedeeld en gelden alleen voor leveringen in België en Luxemburg. Voor elke andere leveringsplaats moet de klant contact opnemen met de klantendienst. Tenzij anders vermeld op de site tijdens het bestelproces of in de beschrijving van de bestelde producten, verbindt de uitgever zich ertoe de producten te leveren binnen maximaal 2 tot 6 dagen na ontvangst van de bestelling. De koper kan een pakje weigeren op het moment van de levering als hij een anomalie vaststelt bij de levering (beschadiging, ontbrekende producten in vergelijking met de leveringsbon, beschadigd pakje, gebroken producten, ...); elke anomalie moet dan door de koper worden aangegeven op de leveringsbon, in de vorm van handgeschreven reserves, vergezeld van de handtekening van de koper. Om zijn weigeringsrecht uit te oefenen, moet de koper het (de) beschadigde of defecte pakje(s) openen in aanwezigheid van de vervoerder en de beschadigde goederen door de vervoerder laten terugnemen. Als deze instructies niet worden nageleefd, kan de koper zijn weigeringsrecht niet uitoefenen en is Frédéric Capelle niet verplicht om in te gaan op het verzoek van de koper om zijn weigeringsrecht uit te oefenen. Als het pakket van de koper per post naar de uitgever wordt teruggestuurd, neemt de uitgever bij ontvangst van het teruggestuurde pakket contact op met de koper om te vragen wat er met zijn bestelling moet gebeuren. Als de afnemer het pakket ten onrechte heeft geweigerd, kan hij/zij verzoeken het pakket terug te sturen door eerst de portokosten voor de nieuwe zending te betalen. Postkosten moeten worden betaald, zelfs voor bestellingen waarbij de frankering gratis was toen de bestelling werd geplaatst. In geval van een leveringsfout of omruiling (indien het herroepingsrecht van toepassing is overeenkomstig artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht), moet het om te ruilen of terug te betalen product in zijn geheel en in perfecte staat aan Distribution ACB worden geretourneerd. Distribution ACB is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van onhandigheid of foutieve behandeling door de koper. In overeenstemming met artikel 53 van Boek VI van het Franse Wetboek van Economisch Recht, en indien het herroepingsrecht van toepassing is, heeft de consument een termijn van 14 werkdagen vanaf de datum van levering van zijn bestelling om elk artikel dat hem niet bevalt terug te sturen en te verzoeken om een ruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de retourkosten, binnen veertien dagen na ontvangst door Distribution ACB van het verzoek om terugbetaling. Het product moet in perfecte staat worden geretourneerd. Indien van toepassing moet het vergezeld zijn van alle bijbehorende accessoires. Als niet aan bovenstaande verplichtingen wordt voldaan, verliest de koper het herroepingsrecht en wordt het product op kosten van de koper teruggestuurd. Het wordt aanbevolen dat de koper het pakket terugstuurt met een oplossing waarmee het pakket kan worden getraceerd. Als het geretourneerde pakket Distributie ACB niet bereikt, kan er geen navraag worden gedaan bij de post om het pakket te lokaliseren. De kosten voor het terugzenden van goederen in geval van herroeping zijn voor rekening van de koper. Zodra de klacht is ontvangen en aanvaard, informeert Distributie ACB de koper per e-mail of telefoon over de procedures voor omruiling of terugbetaling van de producten. Om de klacht correct te kunnen behandelen, wordt de klant verzocht om bij elke klacht een kopie van de factuur te voegen. Terugbetalingen worden gedaan per cheque of bankoverschrijving. Elke vertraging in de levering van meer dan zeven werkdagen kan leiden tot annulering van de verkoop op initiatief van de consument, op schriftelijk verzoek van de consument per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De consument zal dan, binnen een maximumtermijn van veertien dagen, de bedragen terugbetaald krijgen die hij voor de bestelling heeft toegezegd. Deze clausule is niet van toepassing indien de vertraging in de levering te wijten is aan overmacht. In dat geval verbindt de klant zich ertoe geen gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de site en zijn uitgever en ziet hij af van het recht om de verkoop te ontbinden zoals voorzien in dit artikel.

Artikel 18 - Garantie voor producten gekocht op deze site

Voor alle artikelen die op deze site worden gekocht, gelden de volgende wettelijke garanties, zoals uiteengezet in artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek;

Garantie voor alle klanten
De verkoper is verplicht om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met het contract en om aansprakelijk te zijn voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment dat de goederen worden geleverd. De conformiteitsgarantie kan worden uitgeoefend als een gebrek bestond op de dag waarop u het product in ontvangst nam, en de verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat binnen twee jaar na deze datum zichtbaar wordt.
Als het gebrek zich binnen 6 maanden na deze datum voordoet, wordt het verondersteld aanwezig te zijn geweest toen de goederen werden geleverd. Na het verstrijken van deze periode van 6 maanden is het echter aan de klant om te bewijzen dat het gebrek al bestond toen hij de goederen in ontvangst nam.

Verborgen gebreken garantie
De klant kan een beroep doen op de garantie voor verborgen gebreken als de geconstateerde gebreken zich niet voordeden op het moment van aankoop, dateren van vóór de aankoop (en dus bijvoorbeeld niet het gevolg zijn van normale slijtage van het product) en voldoende ernstig zijn (het gebrek moet het product ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het product niet of niet voor een dergelijke prijs zou hebben gekocht als hij/zij van het gebrek op de hoogte was geweest).
Klachten, verzoeken tot omruiling of terugbetaling voor een niet-conform product moeten per post of per e-mail worden ingediend bij de adressen die worden vermeld in de wettelijke vermeldingen op de site. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de koper.

Als een geleverd product niet overeenstemt met de bestelling, kan het worden teruggestuurd naar de verkoper, die het zal omruilen. Als het onmogelijk is om het product om te ruilen (verouderd product, niet op voorraad, enz.), wordt het bedrag van de bestelling per cheque of overschrijving terugbetaald aan de koper.

Artikel 19 - Archivering

ACB Distribution archiveert bestelformulieren en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt. De geautomatiseerde bestanden worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Artikel 20 - Kader van voorwaarden

Indien een bepaling van de Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van de Voorwaarden en heeft deze geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Deze Voorwaarden beschrijven de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en de Website. Ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De Voorwaarden kunnen niet worden toegewezen, overgedragen of in sublicentie worden gegeven door de Gebruiker. Een gedrukte versie van de Voorwaarden en van alle kennisgevingen in elektronische vorm kan worden opgevraagd in gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking tot de Voorwaarden. De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden in het Frans wordt gevoerd.

Artikel 21 - Kennisgevingen

Elke kennisgeving of mededeling met betrekking tot deze algemene voorwaarden, de wettelijke kennisgevingen of het handvest van persoonsgegevens moet schriftelijk worden gedaan en moet persoonlijk, aangetekend of per aangetekende post, per post van een nationaal erkende koeriersdienst die u in staat stelt uw pakketten regelmatig te traceren, of per e-mail worden bezorgd op de adressen die in de wettelijke kennisgevingen van de site worden vermeld, met vermelding van uw volledige naam, contactgegevens en het onderwerp van de kennisgeving.

Artikel 22 - Klachten

Elke vordering met betrekking tot het gebruik van de website, de dienst die op deze site wordt aangeboden, of enige andere gekoppelde dienst, de pagina's van de site op sociale netwerken of de algemene voorwaarden, juridische kennisgeving of het handvest van persoonsgegevens moet worden ingediend binnen 365 dagen na de dag waarop het probleem dat aanleiding geeft tot de vordering zich voordeed, en dit ongeacht enige wet of rechtsregel die het tegendeel beweert. In het geval dat een dergelijke claim niet binnen de daaropvolgende 365 dagen is ingediend, zal deze claim voor altijd ontoepasselijk zijn voor de rechtbank.

Artikel 23 - Onjuistheden

Het is in beperkte mate mogelijk dat de website en de aangeboden diensten onnauwkeurigheden of fouten bevatten, of informatie die niet in overeenstemming is met de algemene voorwaarden, de wettelijke vermeldingen of het handvest van persoonsgegevens. Het is ook mogelijk dat derden ongeoorloofde wijzigingen aanbrengen aan de site of aan verwante diensten (sociale netwerken, enz.).

In een dergelijke situatie kan de gebruiker per post of per e-mail contact opnemen met de redacteur van de site op de adressen die in de wettelijke vermeldingen op de site staan, indien mogelijk met een beschrijving van de fout en de locatie (URL), evenals voldoende informatie om contact op te kunnen nemen met de redacteur van de site.

Artikel 24 - Formulier voor herroeping

In overeenstemming met artikel 47 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de Klant op deze site (link onderaan elke pagina) een standaardformulier voor herroeping van een op de site geplaatste bestelling vinden, dat per e-mail of per post naar Distributie ACB moet worden gestuurd. Het is duidelijk dat de Klant de kosten draagt voor het terugzenden van de goederen in geval van herroeping, evenals de kosten voor het terugzenden van de goederen als deze door hun aard niet normaal per post kunnen worden teruggezonden, en dat deze herroeping alleen kan plaatsvinden onder de herroepingsvoorwaarden die in deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bepaald.