Privacybeleid

 

Dit privacybeleid beschrijft en informeert u over de manier waarop Distributie ACB (GERnétic Benelux) alle informatie gebruikt en beschermt die u aan ons verstrekt wanneer u deze site gebruikt die toegankelijk is via de volgende URL: https://www.gernetic.be (de "Site").

 

Gelieve er rekening mee te houden dat dit vertrouwelijkheidshandvest te allen tijde kan worden gewijzigd of aangevuld door Distribution ACB (GERnétic Benelux), in het bijzonder om te voldoen aan eventuele wijzigingen in de wetgeving, regelgeving, jurisprudentie of technologie. In dat geval wordt de datum van de bijwerking duidelijk vermeld bovenaan dit charter. Deze wijzigingen zijn bindend voor de Gebruiker zodra ze online zijn gezet. Het is dus raadzaam voor de Gebruiker om regelmatig dit handvest van vertrouwelijkheid en gebruik van cookies te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

I. PERSOONSGEGEVENS

In het algemeen kunt u de website www.gernetic.be bezoeken zonder enige persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. U bent in elk geval niet verplicht om deze informatie door te geven aan Distributie ACB (GERnétic Benelux).

Als u dit weigert, is het echter mogelijk dat u niet kunt profiteren van bepaalde informatie of diensten die u hebt aangevraagd. In sommige gevallen kan Distribution ACB (GERnétic Benelux) u vragen om uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf en functie (hierna te noemen uw "Persoonsgegevens"). Door deze gegevens te verstrekken, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat ze door Distribution ACB (GERnétic Benelux) worden verwerkt voor de in punt 2 hieronder vermelde doeleinden en voor de aan het einde van elk formulier vermelde doeleinden.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangenomen door het Europees Parlement op 14 april 2016, en de Privacywet van 8 december 1992, informeert Distributie ACB (GERnétic Benelux) u over de volgende punten:

- 1 Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Distribution ACB (GERnétic Benelux), met maatschappelijke zetel te Avenue Saint Jacques 2/002 - 1420 Braine l'Alleud. E-mail: info@gernetic.be, Telefoon: 0485 253 001

- 2. Doeleinden van verwerking

Distributie ACB (GERnétic Benelux) zal waarschijnlijk uw Persoonsgegevens verwerken:

(a) om u onze nieuwsbrief te sturen (maximaal één keer per maand, met promoties, nieuws, voorbeelden, reisverslagen, enz.) 

(b) om informatie te verzamelen waarmee wij onze Site, onze producten en diensten kunnen verbeteren (met name door middel van cookies en Google Analytics) 

(c) om contact met u op te nemen over uw bestelling, met inbegrip van maar niet beperkt tot levering van bestellingen, updates van diensten en klantenondersteuning.

- 3. Ontvangers

Alleen Distribution ACB (GERnétic Benelux) is de ontvanger van uw persoonlijke gegevens. Deze informatie, in individuele of geaggregeerde vorm, wordt nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van de onderaannemers waarop Distribution ACB (GERnétic Benelux) een beroep doet (meer informatie over hen vindt u in punt 7 hieronder). Noch Distribution ACB (GERnétic Benelux), noch haar onderaannemers verhandelen de persoonsgegevens van bezoekers en Gebruikers van haar Website.

- 4. Houdbaarheid

Uw persoonlijke gegevens worden door Distribution ACB (GERnétic Benelux) alleen bewaard gedurende de tijd die overeenkomt met het doel van de verzameling zoals aangegeven in 2 hierboven.

- 5. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven op info@gernetic.be.

o Recht op toegang en communicatie van gegevens

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw Persoonlijke Gegevens door een verzoek per e-mail te sturen naar info@gernetic.be.

Met het oog op de veiligheids- en vertrouwelijkheidsverplichting van Distribution ACB (GERnétic Benelux) bij de verwerking van persoonsgegevens, wordt u geïnformeerd dat uw verzoek in behandeling wordt genomen op voorwaarde dat u uw identiteit kunt aantonen, in het bijzonder door een scan van uw geldig identiteitsbewijs te tonen.

Distributie ACB (GERnétic Benelux) informeert u dat zij, indien nodig, het recht heeft om zich te verzetten tegen duidelijk onrechtmatige verzoeken (vanwege hun aantal, repetitieve of systematische aard).

o Recht op rectificatie van gegevens

Op grond van dit recht hebt u wettelijk het recht om te verzoeken om rectificatie, bijwerking, blokkering of verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben en die mogelijk onjuist, incorrect, onvolledig of verouderd zijn.

U kunt ook algemene en specifieke richtlijnen opstellen met betrekking tot het lot van persoonsgegevens na uw overlijden. Indien van toepassing kunnen de erfgenamen van een overledene verzoeken dat er rekening wordt gehouden met het overlijden van hun familielid en/of dat de nodige updates worden uitgevoerd. Verzoeken om rectificatie moeten per e-mail worden gestuurd naar info@gernetic.be

o Recht op bezwaar

Dit recht kan alleen worden uitgeoefend in een van de volgende twee situaties:

1. Wanneer de uitoefening van dit recht is gebaseerd op legitieme gronden 

2. Wanneer het doel van het uitoefenen van dit recht is om te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

Je verzoek moet per e-mail worden gestuurd naar info@gernetic.be

- 6. Reactietijden

Distribution ACB (GERnétic Benelux) verbindt zich ertoe uw verzoek om toegang, rectificatie of verzet of elk ander bijkomend verzoek om informatie te beantwoorden binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan 1 maand vanaf de ontvangst van uw verzoek.

- 7. Geautoriseerde dienstverleners en overdracht naar een niet-EU-land

Distribution ACB (GERnétic Benelux) informeert u dat het een beroep doet op zijn erkende dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de gegevens die u ons hebt meegedeeld te vergemakkelijken. Deze dienstverleners kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden en kunnen gegevens ontvangen die via de verschillende formulieren op de Website zijn verzameld.

Distribution ACB (GERnétic Benelux) heeft zich er in de eerste plaats van vergewist dat zijn dienstverleners voldoende garanties bieden en voldoen aan strenge voorwaarden op het gebied van vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming. Er is in het bijzonder op toegezien dat er een rechtsgrondslag is voor de overdracht van gegevens naar een derde land. 

- 8. Klacht bij de bevoegde autoriteit

Indien u van mening bent dat Distributie ACB (GERnétic Benelux) haar verplichtingen met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens niet nakomt, kunt u een klacht of verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In België is de bevoegde autoriteit de CPVP (Commission de la protection de la vie privée) waarnaar u een elektronisch verzoek kunt sturen door te klikken op de volgende link: https://www.privacycommission.be/fr/contact

Belangrijke mededeling over gegevensverwerking in verband met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Indien de instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking van de door deze website verzamelde gegevens buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is gevestigd, wordt de verwerking van de gegevens in verband met Google Analytics uitgevoerd door Google LLC (gevestigd in de Verenigde Staten). Google Ireland Limited en Google LLC worden hierna "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie (inclusief het afgekorte IP-adres) over het gebruik van de website wordt over het algemeen doorgestuurd naar Google en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze site uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp ()". Deze extensie anonimiseert het IP-adres door middel van trunceren en sluit daarom elke directe persoonlijke verwijzing uit. Met behulp van deze extensie kort Google het IP-adres in van bezoekers aan de site die zich in een lidstaat van de Europese Unie bevinden of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres van de websitebezoeker doorgestuurd naar de servers van Google en ingekort in de VS. Het IP-adres, dat door de browser van de websitebezoeker met Google Analytics wordt doorgegeven, wordt door Google niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

In opdracht van de website-exploitant zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om andere website- en internetgerelateerde diensten aan de website-exploitant te leveren (art. 6, 1. f, RGPD). Het gerechtvaardigde belang van de gegevensverwerking ligt in het optimaliseren van deze site, het analyseren van het gebruik van de site en het aanpassen van de inhoud. De belangen van gebruikers worden adequaat beschermd door de pseudonimisering van hun gegevens.

Google LLC heeft gecertificeerd dat het voldoet aan het EU-USData Protection Shield , dat een garantie biedt voor naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. De gegevens die worden verzonden en gekoppeld aan de Google Analytics-cookie, zoals gebruikers-ID en advertentie-ID, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens die de bewaartermijn hebben bereikt, worden eenmaal per maand automatisch verwijderd.

Bezoekers van de site kunnen het gebruik van cookies weigeren door in hun browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Bezoekers van de site kunnen ook voorkomen dat Google informatie verzamelt (inclusief IP-adressen) via cookies en deze informatie verwerkt door deze plug-in te downloaden en te installeren in hun browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bezoekers van de site kunnen het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op dezelink te klikken. Er wordt dan een "opt-out cookie" op de computer van de bezoeker geplaatst, zodat hij of zij niet wordt gevolgd tijdens het surfen op de site.

Voor meer informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door Google, de instellingen en hoe u deze kunt uitschakelen, raadpleegt u het privacybeleid van Google(https://policies.google.com/privacy) en de instellingen voor Google Ads(https://adssettings.google.com/authenticated).

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google LLC (Google) om formulierinvoer op uw site te beschermen. Deze service wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen menselijke invoer en geautomatiseerd misbruik. Hiervoor worden het IP-adres en mogelijk andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service verzonden. Voor dit doel worden uw gegevens doorgegeven aan Google en gebruikt door hun services. Uw IP-adres wordt echter eerst ingekort door Google in de lidstaten van de Europese Unie - of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte - en wordt zo geanonimiseerd. In uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en vervolgens ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website in opdracht van de websitebeheerder te evalueren. Het IP-adres dat uw browser aan reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Deze gegevensverzameling is onderworpen aan het privacybeleid van Google. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://policies.google.com/privacy?hl=fr
Door gebruik te maken van de reCAPTCHA-service geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.